PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor

    Abordarea LEADER – „de jos în sus” – reprezintă o modalitate ce permite Grupului de Acţiune Locală să îşi aleagă un grup coerent de măsuri adaptate priorităţilor identificate pe teritoriul sau, ce pun în valoare potenţialul teritoriului.

1. Procedura de selecţie a proiectelor în cadrul Grupului de Acţiune Locală “Ceahlău”

    - GAL îşi va elabora o procedură de selecţie proprie în care să fie descris procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor, inclusiv procedura de soluţionarea a contestaţiilor aşa cum a fost menţionat în capitolul ”Mecanismul de implementare” din Planul de Dezvoltare Locală.
    - Aceste proceduri vor fi aprobate de Adunarea Generală a GAL/Comitetul Director al GAL, iar pentru transparenţă vor fi postate pe pagina de web a GAL.
    - Conform priorităţilor descrise în strategie, GAL lansează apeluri de selecţie a proiectelor, pe plan local. GAL trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a se asigura transparenţa procesului de selecţie, folosind mijloacele de informare mass-media cu acoperire locală, postare pe pagina de web proprie, afişare la sediul GAL şi la sediile consiliilor judeţene şi ale consiliilor locale ale localităţilor - partenere în GAL, inclusiv la sediile consiliilor locale care nu sunt partenere, dar care se află în teritoriul GAL.


Notă!
Apelul de selecţie se lansează cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor în aţa fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea acestora.

   

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar beneficiarilor pentru completarea Cererilor de Finanţare privind aspectele de conformitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească.
    Apelul se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL.
    Apelul de selecţie trebuie să conţină minim urmatoarele informaţii:
-    Data lansării apelului de selecţie;
-    Data limită de depunere a proiectelor;
-    Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele;
-    Fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanţarea unui proiect;
-    Suma maxima a unui proiect 400.000 Euro;
-    Model de Declaraţie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar. Raportarea se va realiza, după primirea de la CRPDRP a Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plăţii, în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.
-    Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie (notificarea solicitanţilor, publicarea Raportului de Selecţie);
-    Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, în conformitate cu cerinţele fişei măsurii din PNDR şi cu Ghidului solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecţie, aferente măsurii respective. Pentru proiectele atipice de investiţii, documentele justificative se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR cu investiţii similare;
-    Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul. Pentru proiectele ce se încadrează într-una dintre măsurile cuprinse în PNDR, se va folosi Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective, disponibil pe siteul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. www.madr.ro, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecţie de către GAL;
-    Pentru proiectele atipice (Proiectul atipic este proiectul al cărui obiectiv şi tip de investiţie nu se regăseşte într-una din măsurile PNDR. Proiectul atipic poate viza acţiuni din afara măsurilor specificate în Reg. CE nr. 1698/2005, dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR şi strategia de dezvoltare locală) GAL va prezenta criteriile măsurilor respective descrise în Planul de Dezvoltare Locală (obiectivele şi scopul, beneficiarii, acţiunile şi costurile eligibile, intensitatea ajutorului, criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie). Pentru proiectele atipice de investiţii, cerinţele se vor corela cu cele prevăzute pentru măsurile din PNDR, cu investiţii similare. Pentru proiectele de servicii, solicitantul va respecta cerinţele prevăzute pentru proiecte de servicii – specifice Măsurii 41, publicată pe site-ul www.apdrp.ro. Proiectele de servicii pot fi acelea care se regăsesc în obiectivele Măsurilor 111, 143 şi 322 Componenta C: studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spatial rural cu posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii, din PNDR, precum şi proiecte atipice de servicii din Planul de Dezvoltare Locală;
-    Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie a GAL (descrierea criteriilor de selecţie, punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu şi punctajul minim pe care trebuie să-l obţină un proiect pentru a fi selectat);
-    Data şi modul de anunşare a rezultatelor;
-    Datele de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate.
 
Aceste informaţii vor fi prezentate de către GAL în apelurile de selecţie publicate pe pagina de internet a GAL-ului şi afişate la sediul GAL-ului.
    Pentru variantele publicate în presă şi în variantele afişate la sediul consiliilor judeţene/ sediile localităţilor membre în GAL, se vor prezenta variante simplificate ale anunţului de selecţie, care să cuprindă urmatoarele informaţii:
-    Data publicării
-    Măsura lansată prin apelul de selecţie
-    Fondurile disponibile pentru măsura respective
-    Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru proiecte
-    Data limită de primire a proiectelor / locul depunerii proiectelor
-    Precizarea că informatii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului şi se face trimitere la site-ul GAL şi APDRP
-    Date de contact pentru informaţii suplimentare.
-    Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informaţiilor detaliate aferente măsurilor lansate la sediul GAL.    GAL poate selecta proiecte ale solicitanţilor privaţi ce vor fi implementate în totalitate sau parţial în oraşele care fac parte din aria de acoperire a GAL, proiecte care nu se încadrează în obiectivele măsurilor cuprinse în Axa 3 - PNDR.

Atenţie!
Elaborarea procedurii de selecţie a proiectelor în cadrul procesului de implementare a PDL, ca de altfel toate demersurile privind acţiunile de implementare a măsurilor LEADER în cadrul teritoriului vor trebui sa fie conforme cu prevederile PDL pe baza căruia GAL a fost selectat. Nu vor fi acceptate alte tipuri de proiecte decât cele care sunt precizate în PDL pe baza căruia GAL a fost selectat.

Depunerea proiectelor la GAL

    Solicitanţii şi personalul GAL vor utiliza Ghidul solicitantului şi versiunea manualului de procedura aferent măsurii în cadrul căreia se încadrează proiectele, în vigoare la data lansării Apelului de selecţie de către GAL, disponibile pe site-ul www.apdrp.ro şi www.madr.ro.

    

- Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, sub forma de Cerere de Finanţare; se vor utiliza formularele de cereri de finanţare aferente fiecarei măsuri din PNDR, puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul www.apdrp.ro. Pentru proiectele atipice de investiţii se vor utiliza ca model Cererile de Finanţare specifice măsurilor celor 3 axe din PNDR, cu investiţii similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar şi investiţia prevazută în proiectul atipic.
     - Pentru proiectele de servicii (care se regăsesc în obiectivele masurilor 111, 143 şi 322 Componenta C: studii privind patrimoniul cultural material şi imaterial din spaţiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii, din PNDR şi atipice de servicii) se va utiliza formularul cadru de Cerere de Finanţare pentru servicii (E1.1LS), disponibil pe site-ul www.apdrp.ro, în cadrul Manualului de procedura pentru implementarea măsurii 41, secţiunea Formulare.
     - Pentru proiectele ce se încadreaza în obiectivele Masurii 221, solicitantul trebuie să ataşeze la Cererea de Finanţare proiectul de împadurire avizat de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânatoare (ITRSV).

 

Solicitanţii ce depun proiecte care prevăd lucrări de construcţii şi/sau montaj, ce urmează a fi depuse spre finanţare prin Măsura 41 la OJPDRP, sunt obligaţi să ataşeze la Cererea de Finanţare, Studiul de fezabilitate şi Proiectul Tehnic.

Conformitatea şi eligibilitatea efectuată de GAL

 

    - În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, angajaţii GAL, care au atribuţii în fişa postului, verifică conformitatea proiectului, iar pentru proiectele declarate conforme se va verifica respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură din PNDR în scopul căreia se încadrează proiectul depus, iar pentru proiectele atipice în conformitate cu fişa măsurii cuprinsă în Planul de Dezvoltare Locală. Angajaşii GAL vor completa „Fişa de verificare a conformităţii”- Formularul GE 2.1L şi „Fişa de verificare a eligibilităţii” Formularul GE 3.1L, aferente măsurii în care se încadrează scopul proiectului depus. Se vor folosi formularele şi metodologia de completare a acestora utilizând manualele de implementare a procedurii publicate pe site-ul www.apdrp.ro . Nu este obligatorie respectarea de către GAL a termenelor de realizare ale verificarilor de conformitate şi eligibilitate, aşa cum sunt menţionate în manualul de procedura. Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare se completează doar la nivelul OJPDRP.

Menţionam faptul că la toate formularele utilizate în fluxul procedural pentru proiectele finanţate prin Axa 4 – LEADER, se va adăuga şi litera L (de la LEADER), pentru a putea, în procesul de monitorizare, să fie evidenţiată Axa 4 – LEADER. Formularele completate de către angajaţii GAL, în procesul de verificare, vor prezenta înainte de codificare litera G, pentru a putea fi diferenţiate de formularele similare completate la nivelul APDRP (GE2.1L, GE2.1LA/LS, GE3.1L, GE3.1LA/LS, GE3.2L).

    Pentru proiectele atipice şi pentru proiectele de servicii, se va utiliza acelaşi formular în cazul verificării conformităţii (GE2.1LA/LS) şi pentru verificarea eligibilităţii (GE3.1LA/LS) la codificare se foloseşte LA sau LS în funcţie de natura proiectului(ex. GE3.1LA/LS).
    Pentru proiectele integrate, care au obiective ce se regăsesc în scopul mai multor submăsuri/componente din cadrul aceleaşi măsuri, angajaşii GAL vor completa Fişele de verificare ale conformităţii şi eligibilităţii aferente fiecărei submăsuri/componente. Solicitanţii proiectelor integrate sunt obligaţi să completeze şi să depună la Cererea de Finanţare formularele de buget indicativ aferente fiecărui tip de acţiune din cadrul proiectului respectiv, cât şi bugetul indicativ totalizator al proiectului precum şi formulare de Plan financiar pentru fiecare tip de acţiune, respectând procentul de cofinanţare impus prin măsura în care se încadrează acţiunea.

    Pentru proiectele de servicii şi pentru proiectele atipice care vizează acţiuni din afara măsurilor specificate în Reg. CE nr. 1698/2005, dar care contribuie la obiectivele PNDR şi ale strategiei de dezvoltare locală, angajaţii GAL vor completa ”Fişa de verificare a conformităţii pentru măsuri atipice şi de servicii” (Formularul GE 2.1 LA/ LS) şi „Fişa de verificare a eligibilitţii pentru măsuri atipice şi de servicii” (Formularul GE 3.1. L.A/ LS.).

    Completarea formularului GE3.1.L.A/LS, se realizează respectând criteriile generale de eligibilitate aşa cum sunt prevăzute în Reg. 1698/2005, cu completările şi modificarile ulterioare şi cele cuprinse în fişa măsurii din PDL aferenta proiectelor atipice şi criteriile de eligibilitate cuprinse în fişa măsurii 111, 143 şi 322 din PNDR pentru proiectele de servicii.

    În vederea asigurării unităţii în verificare, atât angajaţii GAL cât şi experţii APDRP/CDRJ (pentru proiectele ce se încadreaza în obiectivele Măsurilor 141 şi 142), vor utiliza aceleaşi formulare cadru în scopul realizării conformităţii şi eligibilităţii, cu menţiunea că punctele de verificare care presupun consultarea Registrului debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, Registrul evidenţe procese, Evidenţa rezilierii contractelor FEADR, Baza de date a contractelor FEADR şi Baza de Date cu preţuri de referinţa, se vor complete numai la nivelul APDRP. La aceste puncte, din fişele de verificare ale conformităţii şi eligibilităţii, angajaţii GAL vor bifa ”Nu este cazul”.

    GAL poate să solicite beneficiarului, clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să completeze/modifice datele iniţiale ale proiectului depus. Angajaţii GAL implicaţi în procesul de evaluare al proiectelor pot realiza vizita pe teren în vederea verificării eligibilităţii, iar în acest scop vor completa Fişa de verificare pe teren (GE3.8L). Efectuarea vizitei pe teren nu este obligatoriu de realizat de către GAL, aceasta va fi efectuată de către experţii din cadrul APDRP, la momentul verificării eligibilităţii cererilor de finanţare depuse la OJPDRP.

Selecţia proiectelor efectuată de GAL

    În vederea stabilirii criteriilor de selecţie, GAL preia criteriile de selecţie menţionate în Ghidul solicitantului pentru măsurile din axele 1, 2 si 3, la care se adaugă şi criteriile de selecţie locală din Strategia de dezvoltare locală (dacă sunt prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală criterii de selecţie suplimentare faţă de cele din PNDR). Pentru proiectele de servicii, ce se încadrează în obiectivele măsurilor 111 şi 143, GAL va utiliza criteriile de selecţie menţionate în fişele măsurilor 111 şi 143 din PNDR, adaptate la modalitatea de implementare a acestor proiecte, precum şi criteriile locale de selecţie (dacă sunt prevazute în Planul de Dezvoltare Locală). Pentru proiectele prin care se finanţeaza studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii (aferente componentei C din cadrul măsurii 322-PNDR), GAL va utiliza criteriile de
selecţie menţionate în fişa măsurii 322 din PNDR la care se adaugă criteriile locale de selecţie (dacă sunt prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală). Pentru proiectele de servicii atipice, GAL va utiliza criteriile de selecţie menţionate în fişele măsurii respective din Planul de Dezvoltare Locală. În cazul criteriilor de selecţie locală stabilite la nivelul măsurilor cuprinse în PDL, acestea vor fi evidenţiate separat pentru fiecare măsura în parte. Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu trebuie să depăşească 100 de puncte.

    GAL are obligaţia de a specifica clar criteriile de selecţie şi punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu în parte. De asemenea, GAL va stabili un punctaj minim pe proiect, obligatoriu de obţinut, pentru ca acesta să fie selectat. Punctajul minim al unui proiect selectat trebuie să aibă o valoare mai mare decât punctajul maxim acordat criteriului de selecţie cu cea mai mică importanţă.

    Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de selecţie se aprobă de Adunarea Generală/Consiliul Director al GAL, funcţie de prevederile statutului coroborate cu strategia aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR, (punctajele facând parte din Procedura de selecţie a GAL).

    Angajaţii GAL vor întocmi şi completa Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie GE3.2 L pentru proiectele declarate eligibile. Aceasta trebuie să cuprindă toate criteriile de selecţie ale măsurii în care se încadrează proiectul, la care se adaugă cele stabilite la nivelul GAL, punctajul obţinut.

    Angajaţii GAL vor utiliza Formularul GE3.2 L – Fişa de verificare a criteriilor de selecţie, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro, în cadrul Manualului de procedura pentru implementarea Masurii 41.

    Fişele de verificare ale conformităţii, eligibilităţii şi a criteriilor de selecţie trebuie să fie datate şi să prezinte numele şi semnatura a doi angajaţi din cadrul GAL, implicaţi în procesul de evaluare a proiectelor.

    GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie. GAL va
publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecţie sau îl va afişa la sediul GAL-ului şi la sediul consiliilor judeţene şi sediile unităţilor administrativ-teritoiale ale localităţilor membre în GAL, şi va transmite solicitanţilor notificări privind rezultatul evaluării şi selecţiei. Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanţilor. Notificările transmise solicitanţilor trebuie să conţină motivele pentru care proiectele nu au fost selectate – se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie - precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor. Contestaţiile primite vor fi analizate de GAL în baza unei proceduri interne proprii.

    Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi neselectate, pot depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecţie pe pagina de web a GAL.

Atenţie!
    Toate verificările efectuate de către angajaţii GAL vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajaţi - un angajat care completeaza şi un angajat care verifică.
    Toate fişele de verificare vor fi semnate numai de către angajaţii GAL, chiar dacă pentru efectuarea verificărilor aceştia au beneficiat de consultanţă sau suport tehnic extern.
    Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii Comitetului de
Selecţie, Comisiei de contestaţii sau a unuia dintre angajaţii GAL implicaţi în evaluarea proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entităţi juridice în care acesta persoană are implicaţii/interese, în conformitate cu prevederile legale naţionale (Legea 161/2003, OUG 66/2011) şi comunitare (Regulamentul CE 1605/2002, Regulamentul 2342/2002 etc.) aplicabile, persoana în cauză nu va participa la procesul de verificare şi nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie, contestaţie în cauză.
    În cazul în care unul dintre angajaţii GAL sau membrii desemnaţi de Comitetul de Selecţie, Comisia de contestaţii constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia
de a solicita de îndată înlocuirea sa.
    În cazul în care se constată că nu se respectă regulile de evitare a conflictului de interese, aşa cum sunt definite în legislaţia în vigoare, proiectul nu este eligibi, iar dacă a fost finanţat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislaţiei.
    Definirea conflictului de interese în contextul prezentului Ghid.
    Conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare, conflictul de interes poate fi definit ca acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect al responsabilului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute. În acest sens, toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea şi selecţia proiectelor (membri în Comitetul de Selecţie, în Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor sau angajaţii GAL implicaţi în procesul de evaluare) vor trebui să
completeze o Declaraţie privind evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 şi 11 din OG 66/2011, Secţiunea II – Reguli în materia conflictului de interes.
    În conţinutul Declaraţiei pe propria răspundere se vor menţiona cel putin următoarele aspecte:
-    Numele şi prenumele declarantului
-    Funcţia deţinută la nivel GAL
-    Rolul in cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecţie / Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor
-    Luarea la cunoştinţă a prevederilor privind conflictul de interes aşa cum este acesta prevăzut la art. 10 şi 11 din OG 66/2011, Secţiunea II – Reguli în materia conflictului de interes
-    Asumarea faptului că în situaţia în care se constată că aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii


    Proiectele care nu corespund obiectivelor şi priorităţilor stabilite în Planul de Dezvoltare
Locală pe baza căruia GAL a fost selectat, nu vor fi selectate în vederea depunerii la CDRJ/APDRP.

    În cadrul GAL se constituie Comitetul de Selecţie ce are rol de selecţie pentru proiectele ce vor fi implementate în teritoriul GAL. Procedura de selecţie este elaborată de către personalul GAL şi aprobată de Adunarea Generală sau Consiliul Director (conform prevederilor Statutului GAL). Comitetul de Selecţie va respecta componenţa şi structura prevăzută în PDL aprobat (referitor la reprezentarea autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat), în funcţie de mărimea parteneriatului şi a numărului de entităţi care fac parte din acesta. În cadrul Comitetului de selecţie trebuie să se respecte următoarele cerinţe:

-    Reprezentanţii organizaţiilor ce provin din mediul privat şi societatea civilă sa respecte proporţia prevăzută din PDL;
-    În orice situaţie, ponderea reprezentanţilor organizaţiilor ce provin din mediul privat şi societatea civilă trebuie să fie mai mare de 50% din totalul membrilor Comitetului de Selecţie iar reprezentanţii organizaţiilor din mediul urban să nu depăşească 25% din totalul membrilor.

    Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă, iar reprezentanţii organizaţiilor din mediul urban să nu depăşească 25% din numărul membrilor. Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale de la nivel judeţean din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean desemnat de Directorul General care are în subordine CDRJ.

FLUX PRIVIND ELABORAREA RAPORTULUI DE SELECŢIE

GAL-urile au obligaţia de a prezenta la OJPDRP odată cu proiectele selectate Raportul de Selecţie semnat şi aprobat.

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie, Comitetul de Selecţie va emite un Raport de Selecţie Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. Raportul de Selecţie Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL. În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecţiei către solicitanţi.

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au fost declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL. Contestaţiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului. Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluţionare a Contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL în acest sens, care va fi compusă din alte persoane faţă de cele care au făcut parte din Comitetul de Selecţie. Componenţa Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor va respecta ponderile privind participarea public – privată aplicate pentru constituirea Comitetului de Selecţie. Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor este numită şi aprobată de către organul de conducere GAL, în conformitate cu prevederile Statutului GAL. GAL va prevede în procedura de selecţie inclusiv etapele de soluţionare a contestaţiilor. Membrii Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor vor respecta regulile conflictului de interes, completând aceeaşi declarative ca şi membrii Comitetului de selecţie.

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va analiza doar proiectele care au facut obiectul contestaţiilor.

În urma soluţionării eventualelor contestaţii, Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va
elabora un Raport de Contestaţii, care va fi semnat de către membrii Comisiei şi va fi înaintat Comitetului de Selecţie GAL.

În baza Raportului de Contestaţii, Comitetul de Selecţie va emite Raportul de Selecţie (final), în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.

În Raportul de Selecţie vor fi evidenţiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluţionării contestaţiilor. GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de Selecţie şi va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie.

    Raportul de Selecţie va fi semnat de către toţi membrii Comitetului de Selecţie; se va specifica apartenenţa lor la mediul privat sau public şi urban – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puţin de 50% iar organizaţiile din mediul urban reprezintă mai puţin de 25%. De asemenea, Raportul de Selecţie va prezenta semnatura reperezentantului CDRJ care participă ca observator la procesul de selecţie. Semnatura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecţie validează conformitatea procesului de selecţie faţă de prevederile din PDL. Raportul de Selecţie va fi datat, aprobat de către Comitetul de Selecţie şi avizat de Preşedintele GAL sau de Reprezentantul legal GAL sau de un alt membru al Consiliului Director mandatat în acest sens şi va prezenta ştampila GAL. În vederea asigurării transparenţei procesului de selecţie realizat la nivelul GAL, Rapoartele de Selecţie trebuie făcute publice, minim pe pagina de web a GAL sau prin afişare la sediul GAL-ului şi la sediul consiliilor judeţene şi sediile unitaţilor administrativ-teritoiale ale localităţilor membre în GAL.
  

- Notificările către solicitanţi asupra rezultatului selecţiei vor fi semnate de către Reprezentantul legal al GAL sau un angajat al GAL desemnat în acest sens. Notificarea se va transmite cu confirmare de primire din partea solicitantului.

    Cererile de finanţare selectate vor fi depuse de către GAL la OJPDRP, fiecare fiind însoţită de Fişa de verificare a conformităţii, Fişa de verificare a eligibilităţii şi Fişa de verificare a criteriilor de selecţie şi Raportul de Selecţie, însoţit de o copie a Declaraţiilor pe proprie răspundere a angajaţilor GAL care participă la procesul de evaluare, al membrilor Comitetului de Selecţie şi al membrilor Comisiei de soluţionare a contestaţiilor (dacă este cazul), privind evitarea conflictului de interes întocmite la nivelul GAL. Toate proiectele selectate de către GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la OJPDRP pe raza căruia se vor desfăşura activitaţile proiectului. Angajatul GAL va semna de luare la cunoştinţă pe Fişa de conformitate iniţiala, la sediul OJPDRP.

Depunerea şi verificarea la nivelul OJPDRP a proiectelor selectate de către GAL.


Solicitanţii şi personalul APDRP vor utiliza Ghidul solicitantului şi versiunea manualului de procedură aferent măsurii în cadrul căreia se încadrează proiectele, în vigoare la data lansării Apelului de selecţie de către GAL, disponibile pe site-ul
www.apdrp.ro şi www.madr.ro.

    După ce proiectele au fost selectate la nivelul GAL, Cererile de finanţare vor fi depuse la OJPDRP pe raza căruia se implementează proiectul. Proiectele ce se încadrează în obiectivele măsurilor 141 şi 142 vor fi depuse la OJPDRP pentru realizarea verificării conformităţii iniţiale, după care vor fi transmise de OJPDRP către CDRJ. În cazul în care GAL acoperă localităţi din mai multe judeţe, iar investiţia se realizează într-o localitate din judeţul mai puţin preponderent al teritoriului GAL, proiectul va fi depus la OJPDRP aferent judeţului unde se va implementa proiectul.

La depunerea proiectului la OJPDRP trebuie să fie prezenţi atât solicitantul cât şi un reprezentant al GAL. În cazul în care solicitantul doreşte, îl poate împuternici – prin procură notarială, pe reprezentatul GAL să depună proiectul.

    OJPDRP poate primi Cereri de Finanţare de la GAL, ce vor fi finanţate prin Axa 4 – LEADER, după ce se încheie Contractul de Finanţare pe Sub-măsura 431.2, între GAL şi APDRP şi după lansarea de către APDRP a Anunţului de lansare a depunerii de proiecte pentru Măsura 41. Depunerea proiectelor în vederea finanţării prin Măsura 41 nu depinde de lansarea sesiunilor de depunere a proiectelor finanţate prin alte măsuri din Axele 1, 2 şi 3 – PNDR.

  - Cererile de Finanţare trebuie să fie însoţite obligatoriu de Fişa de verificare a conformităţii, Fişa de verificare a eligibilităţii, Fişa de verificare a criteriilor de selecţie şi Raportul de Selecţie. Raportul de selecţie trebuie să fie însoţit de o copie a Declaraţiilor privind evitarea conflictului de interese a persoanelor implicate în procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor, Raportul de Selecţie trebuie să fie datat, să prezinte semnăturile membrilor Comitetului de Selecţie şi să fie avizat de Preşedintele GAL sau Reprezentantul legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director mandatat în acest sens şi ştampila GAL.

   -  Proiectul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate specific fiecărei măsuri în care se încadrează ca obiective şi tip de investiţie, cu precizarea că, pentru proiectele ce prevăd construcţii şi/sau montaj, solicitantul este obligat să depună, împreună cu Cererea de Finanţare, Studiul de Fezabilitate şi Proiectul tehnic al investiţiei pentru care se solicita finanţare. Pentru proiectele ce se încadrează în obiectivele Măsurii 221, la Cererea de Finanţare trebuie să existe ataşat proiectul de împădurire, avizat de ITRSV.

  -   La nivelul OJPDRP se va realiza o triere a Cererilor de Finanţare, depuse de către GAL, în funcţie de specificul proiectelor, Cererile de Finanţare ce se încadrează în obiectivele măsurilor 141 şi 142, pentru care concluzia verificării conformităţii iniţiale a fost ”conform”, vor fi transmise de către OJPDRP la Compartimentul de Dezvoltare Rurală Judeţean, în vederea verificărilor. Aceste proiecte vor urma fluxul procedural realizat la nivelul CDRJ. În cazul în care, la nivelul CDRJ, proiectul este declarat neconform, dosarul administrativ al proiectului (inclusiv fişa de verificare a conformităţii) va fi retransmis la OJPDRP cu nota de transmitere.
  -   OJPDRP va returna proiectul reprezentantului legal al solicitantului/GAL. Celelalte Cereri de Finanţare vor intra în verificările realizate la nivelul structurilor APDRP.

    Pentru proiectele atipice de investiţii se vor utiliza Cererile de Finanţare specific măsurilor celor 3 axe din PNDR, cu investiţii similare, care se pretează cel mai bine cu investiţiile proiectelor atipice ce vor fi finanţate prin măsura 41. Pentru proiectele de servicii se va utiliza formularul cadru de Cerere de Finanţare pentru servicii, disponibil pe site-ul www.apdrp.ro.
    Pentru a evita decontarea aceleiaşi cheltuieli de mai multe ori, din surse diferite, solicitantul este obligat să prezinte ca document suplimentar la Secţiunea C a Cererii de Finanţare, extras din proiectul tehnic (pentru investiţiile în curs) sau proces verbal de recepţie (pentru investiţiile finalizate) întocmit pentru investiţiile înscrise în această secţiune. Extrasul din proiectul tehnic trebuie sa conţină punctele de reper identificabile ale investiţiei (de ex: nr. de kilometri care se vor realiza, punctele de reper ale lucrării etc).
    Pentru proiectele de servicii, solicitantul este obligat sa anexeze ca document suplimentar la Secţiunea C a Cererii de Finanţare, proces verbal de recepţie sau alt document similar pentru serviciile realizate şi înscrise în secţiunea C, finanţate prin alte programe/măsuri din PNDR. Aceste documente trebuie să conţină date concrete privind obiectivul proiectului, locaţia şi perioada de desfăşurare, numărul de acţiuni, număr de participanţi etc, în funcţie de tipul serviciului.

-     Cererea de Finanţare se depune în două exemplare (un original şi o copie) şi în format electronic (CD) la expertul Serviciului Verificare Cereri de Finanţare (SVCF) din cadrul OJPDRP din raza judeţului unde proiectul va fi implementat, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii). Fiecare exemplar va conţine Formularul E1.1L (Cererea de Finanţare) corect completat şi anexele tehnice şi administrative ale acesteia. Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor.

-     Cererea de Finanţare trebuie să fie însoţită în mod obligatoriu de Fişa de verificare a conformităţii (GE 2.1L/GE2.1LA/ LS), Fişa de verificare a eligibilităţii (GE3.1L/GE3.1LA/ LS), Fişa de verificare a criteriilor de selecţie (GE3.2.L), întocmite de GAL şi Raportul de Selecţie însoţit de copiile Declaraţiilor privind evitarea conflictului de interese ale persoanelor implicate în procesul de evaluare şi selecţie din cadrul GAL.

  -    Pe parcursul etapelor de verificare, OJPDRP/ CRPDRP poate solicita informaţii suplimentare solicitantului sau GAL-ului;

  -    OJPDRP verifică conformitatea proiectelor depuse, iar eligibilitatea proiectului şi efectuearea verificării pe teren a potenţialului beneficiar, se realizează la nivelul OJPDRP sau CRPDRP, conform procedurilor de implementare a măsurii în care se încadrează proiectul depus;

  -    Solicitanţii care depun proiecte care prevăd lucrări de construcţii şi/sau montaj, ce vor fi finanţate prin Măsura 41, sunt obligaţi să ataşeze la Cererea de Finanţare Studiul de fezabilitate şi Proiectul Tehnic.

-      Valoarea contractată finală va fi cea din bugetul indicativ al proiectului corectat întocmit în urma recificării devizelor pe obiecte şi devizului general din SF/DALI, după faza de contractare şi în urma verificărilor Proiectului Tehnic.
OJPDRP verifica existenţa Fişei de verificare a conformităţii, Fişa de verificare a eligibilităţii, Fişa de verificare a criteriilor de selecţie şi Raportul de Selecţie întocmite la nivelul GAL, respectarea regulilor de realizare a procesului de selecţie privind componenţa Comitetului de selecţie, precum şi prezenţa copiilor Declaraţiilor privind evitarea conflictului de interese ale persoanelor implicate în procesul de evaluare şi selecţie din cadrul GAL.

-     La nivelul structurilor APDRP/MADR, proiectele cu finanţare prin Măsura 41 nu intra într-un proces de selecţie.

-     După finalizarea procesului de verificare a conformităţii şi eligibilităţii, CRPDRP transmite o notificare către solicitant şi una către GAL, de înstiinţare cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului;

-     În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, GAL poate depune contestaţii privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilităţii, la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit responsabil de primirea proiectului.

-     Contestatorii vor fi înştiinţa şi despre rezultatul analizei contestaţiei de către CRPDRP/ DATL-SL (în funcţie de structura care instrumenteaza contestaţia), în termen de 30 de zile de la depunerea contestaţiei.

-     Încheierea contractului între beneficiar şi CRPDRP.

-     Proiectele care au fost selectate de GAL în urma lansării Apelului de Selecşie, de către acesta, vor fi încadrate ca modalitate şi flux de verificare, într-una dintre măsurile celor trei axe, în funcţie de scopul propus, astfel:

-    în măsurile din axa 1, proiectele care au ca scop creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier;
-    în măsurile din axa 2, proiectele care au ca scop îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural;
-    în măsurile din axa 3, proiectele care au ca scop creşterea calităţii vieţii şi diversificarea economiei rurale.

-     Proiectele specifice M141si M142 vor fi transmise de OJPDRP la CDRJ în vederea efectuării conformităţii şi eligibilităţii.

-     Proiectele care se regăsesc în obiectivele măsurilor 111, 143, 322 Componenta C: studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii şi proiectele atipice de servicii din strategia de dezvoltare locală, se vor încadra în tipul de proiecte de servicii, vor fi selectate de către GAL şi vor fi verificate la nivelul APDRP conform fluxului procedural descris în acest scop, în Manualul de procedura pentru implementarea Măsurii 41.

 -    În cazul proiectelor integrate, care au obiective ce se regăsesc în scopul mai multor submăsuri/componente din cadrul aceleaşi măsuri, experţii vor complete Fişele de verificare ale conformităţii şi eligibilităţii aferente fiecărei submăsuri/componente. Se vor completa formularele din cadrul manualelor de implementare a procedurii publicate pe site-ul www.apdrp.ro . Solicitanţii proiectelor integrate sunt obligaţi să completeze şi să depună la Cererea de Finanţare formularele de buget indicativ aferente fiecărui tip de acţiune din cadrul proiectului respectiv, cât şi bugetul indicativ totalizator al proiectului precum şi formulare de Plan financiar pentru fiecare tip de acţiune, respectând procentul de cofinanţare impus prin măsura în care se încadrează acţiunea.

 

NOTĂ
Conform Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din FEADR prin PNDR 2007-2013, cu completăriile şi modificările ulterioare, art.3 ”Un beneficiar poate depune un al doilea proiect în cadrul aceleiaşi măsuri cofinanţate din FEADR, cu condiţia ca primul proiect sa fie finalizat, cu excepţia beneficiarilor care aplica pentru:
a)măsura 125 «Îmbunatăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii», aferentă axei 1 si axei 4;
b)măsura 322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatăţirea serviciilor de baza pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale», aferentă axei 4;
c)măsura 4.21 «Implementarea proiectelor de cooperare», în conformitate cu strategiile de dezvoltare locală”.

 


2. Conformitatea şi eligibilitatea la nivelul APDRP la nivelul APDRP
    Pentru a se încheia contractul de finanţare între beneficiar şi CRPDRP, solicitantul trebuie să respecte cerinţele de conformitate, eligibilitate şi intensitatea sprijinului prezentate în Ghidurile Solicitantului pentru fiecare măsura în care se încadrează proiectul. Ghidurile Solicitantului şi procedurile de implementare aferente sunt disponibile pe pagina de web a APDRP –
www.apdrp.ro şi www.madr.ro

(pentru măsurile 141 şi 142).
    Pentru proiectele ce se încadrează în obiectivele Măsurilor 141 şi 142, OJPDRP transmite Cererile de Finanţare către Compartimentul de Dezvoltare Rurală Judeţean, în vederea verificării conformităţii şi eligibilităţii, după ce s-a realizat verificarea conformităţii iniţiale.
    Pentru proiectele care se încadrează în obiectivele Măsurii 221, după depunerea lor, OJPDRP va aplica procedura stabilită pentru Măsura 221.
    Pentru proiectele atipice (care nu se regăsesc în măsurile din PNDR) şi de servicii experţii APDRP verifică conformitatea prin Fişa de verificare a conformităţii iniţiale (E1.2.1L) şi prin Fişa de verificare a conformităţii E 2.1 LA/LS şi eligibilitatea prin Fişa de verificare a eligibilităţii E 3.1 LA/LS. Formularele sunt disponibile pe site-ul www.aprdp.ro, secţiunea Informaţii utile/Proceduri de lucru pentru PNDR. Prin completarea formularului E3.1.LA/LS, se verifică respectarea criteriilor generale de eligibilitate aşa cum sunt prevăzute în Reg. 1698/2005, cu completările şi modificările ulterioare şi în Fişa măsurii din Planul de Dezvoltare Locală sau fişele măsurilor 111, 143 şi 322, pentru proiectele din Componenta C: studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora şi
punerea acestora la dispoziţia comunităţii,din PNDR. (În cadrul fişelor de verificare se vor verifica doar punctele referitoare la documentele anexa menţionate în Cererea de finanţare pentru proiectele de servicii).

3. Selecţia

 


    Selecţia proiectelor finanţate prin Măsura 41 – Implementarea strategiilor de Dezvoltare Locală, se realizează la nivelul GAL de către Comitetul de Selecţie. Criteriile şi punctajul acordat la selecţie vor fi elaborate de către GAL. Criteriile de selecţie sunt preluate din Ghidurile solicitantului elaborate de către APDRP şi AM PNDR şi aprobate de către Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale pentru măsura în care se încadrează proiectul, la care se adaugă criteriile locale stabilite în strategia de dezvoltare locală (după caz). Comitetul de selecţie trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanţare se regăseste în obiectivele propuse în planul de dezvoltare locală şi se încadrează în planul financiar al GAL şi de asemenea, de faptul că, implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală.

ATENŢIE! Cererile de finanţare depuse spre finanţare din Axa 4 – LEADER, nu vor intra în procesul de selecţie efectuat la nivelul Autoritaţii de Management pentru PNDR, realizat pentru fiecare măsura din axele 1, 2 si 3. Proiectele fiecărui GAL, pentru care se acorda ajutor nerambursabil din Măsura 41, vor fi finanţate pâna la incidenţa sumei prevăzute în acest scop, în planul financiar al GAL.

4. Cheltuieli eligibile şi neeligibile în cadrul proiectului

    Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în prealabil de către beneficiar.
    Un proiect poate conţine cheltuieli eligibile dar şi neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către beneficiarul proiectului.
    Fondurile nerambursabile asigurate prin Măsura 41 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”, vor fi acordate beneficiarilor eligibili conform listelor indicative de cheltuieli eligibile aferente măsurii în care se încadrează proiectul.
    Pentru proiectele atipice, GAL vor preciza categoriile de cheltuieli eligibile, preluate din Planul de Dezvoltare Locală.


5. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea ajutorului)

    Pentru proiectele care se vor regasi în scopul uneia dintre masurile Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 se va respecta intensitatea ajutorului prevazută pentru măsura respectivă.
   Acţiunile din afara măsurilor specificate în Reg. CE nr. 1698/2005, pot fi sprijinite, dacă acestea contribuie la obiectivele PNDR şi ale strategiilor de dezvoltare locală. Obiectivele şi scopul unor astfel de măsuri, beneficiarii, acţiunile şi costurile eligibile, intensitatea ajutorului şi criteriile pentru selecţia proiectelor se regăsesc în planul de dezvoltare locală aprobat de Autoritatea de Management.
    Proiectele care vor fi finanţate prin axa LEADER vor fi proiecte mici cu valoarea totală a investiţiei de maxim 400.000 euro, din care co-finanţarea publică nu depăşeşte 200.000 euro. Valoarea totală a unui proiect include atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile, inclusiv valoarea TVA.
    Ajutorul public acordat proiectelor finanţate prin Axa LEADER trebuie să respecte procentul de co-finanţare publică impus de măsura în care se încadrează proiectul, dar să nu fie mai mare de 200.000 euro.
EX 1: Proiect finanţat prin Măsura 41 care se regăseşte în scopul Măsurii 125 – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii.
    Conform fişei măsurii 125, sprijinul public acordat este de 75% din totalul cheltuielilor eligibile pentru o investiţie de utilitate publică care deserveşte o parte din comunitate şi nu poate depăşi 750.000 euro.
    Proiectul finanţat prin Măsura 41 are o valoare totală estimată la 400.000 euro (valoarea maximă admisă a proiectului).
    75% din valoarea totală reprezintă 300.000 euro, însă sprijinul public acordat nu poate fi
mai mare de 200.000 – ceea ce reprezintă 50%.
EX 2: Proiect finanţat prin Măsura 41 care se regăseşte în scopul Măsurii 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole Conform Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121, sprijinul public acordat pe proiect este de 40%.
    Proiectul finanţat prin Măsura 41 are o valoare totală de 400.000 euro.
    Chiar dacă, prin fisă măsurii 41, co-finanţarea publică poate ajunge la 200.000 euro, în acest caz sprijinul public acordat este de 160.000 euro - respectând procentul pentru sprijinul public de 40% din valoarea totală, impus de fişa măsurii 121.
În cazul proiectelor integrate, solicitantul trebuie sa completeze câte un formular de
buget indicativ aferent fiecarui tip de ac_iune din cadrul proiectului respectiv, precum _i
un buget indicativ totalizator al proiectului. Deasemenea trebuie sa completeze câte un
formular de Plan Financiar pentru fiecare tip de ac_iune în parte. Fiecare Plan financiar
trebuie sa respecte procentul de cofinantare impus prin masura în care se încadreaza
actiunea.

Sprijinul financiar acordat prin Masura 41 (411, 412, 413) respecta regula de minimis asa
cum este prevazuta de Regulamentul CE nr. 1998/2006 cu modificarile _i completarile
ulterioare.