PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Regulament de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii

Capitolul 1. Dispoziţii generale

Art.1. Comitetul de Selecţie reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse la GAL Ceahlău, în conformitate cu procedura de selecţie prezentată în anexa Planului de Dezvoltare Locală a GAL Ceahlău, anexă şi la prezentul regulament.

Art.2. Comisia de Contestaţii reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor adresate în legătură cu rezultatele procesului de evaluare a proiectelor pentru finanţare.

Art.3. Comitetul de Selecţie şi Comisia de Contestaţii sunt organizate şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

Art.4. Lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii se desfăşoară pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor din cadrul GAL Ceahlau.

Capitolul 2. Definiţii
Art.5. Termenul „sesiune de depunere” reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia GAL Ceahlău  poate primi proiecte din partea potenţialilor beneficiari.

Art.6. Termenul „sesiune de selecţie” reprezintă lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii, concretizate în decizia finală de finanţare.

Capitolul 3. Scopul şi obiectul de activitate

 
Art.7. Comitetul de Selecţie şi Comisia de Contestaţii au ca scop luarea deciziilor privind admiterea, amânarea sau respingerea proiectelor, în conformitate cu strategia de dezvoltare locală a Microregiunii Ceahlău.
 
Capitolul 4. Componenţa Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii

Art.8. La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, trebuie să reprezinte peste 50% din parteneriatul local. De asemenea organizaţiile ce provin din eventuale oraşe având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată-consilii judeţene, prefecturi, consilii locale, furnizori de formare, servicii de consultanţă etc., nu vor depăşi 25%.

Art.9. Comitetul de Selecţie şi Comisia de Contestaţii sunt alcătuite, după cum urmează: preşedinte, membri şi secretariat. La nivelul Comitetului de Selecţie, GAL Ceahlău a selectat 9 persoane: 2 parteneri publici , 5 parteneri privaţi , 2 ONG.

Art.10.

a. Comitetul de Selecţie a proiectelor este ales de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani; mandatele membrilor Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii pot fi schimbate, reînnoite în cadrul unei şedinţe a Adunării Generale.
b. Membrii Comitetului de Selectare a Proiectelor nu pot fi concomitent membri în Consiliul Director.
c. Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar vor fi deţinute de către membrii Comitetului de Selecţie prin rotaţie .
d. Perioada de exercitare a funcţiilor va fi de 6 luni.

Capitolul 5. Obligaţiile Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii

Art.11. Preşedintele, membrii şi secretarul Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin ca urmare a prezentului Regulament, au următoarele obligaţii:

a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului Regulament;
b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor, imparţialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de
Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii şi evitarea conflictului de interese;
c) adoptarea deciziilor se face numai de către preşedinte şi membri, în unanimitate;
d) consemnarea de către secretar în minute şi rapoarte a deciziilor adoptate în cadrul Comitetului
de selecţie şi Comisiei de Contestaţii.

Capitolul 6. Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor

 Art.12. Criteriile de selecţie sunt elaborate de către GAL pe baza Planului de Dezvoltare Locală, ţinând cont de specificul local. O parte dintre acestea sunt prevăzute în anexa ”Procedura de selecţie” a Dosarului de candidatură GAL Ceahlău . Criteriile de selecţie a fiecărei măsuri vor fi afişate pe site-ul GAL şi se vor regăsi în apelurile de selecţie.

Art.13. Metodologia de selecţie este stabilită exclusiv la nivelul GAL- Comitetul de Selecţie nu este obligat să preia punctajul aferent criteriilor de selecţie publicat în Ghidul Solicitantului pentru măsurile din axele 1, 2 şi 3. Acestea sunt stabilite în funcţie de priorităţile din strategiile de dezvoltare locală. Suma maximă a punctajelor criteriilor de selecţie ce poate fi acordată de Comitetul de Selecţie este de 100 de puncte.

Art.14. GAL lansează pe plan local, folosind mijloacele de informare mass-media, apeluri de selecţie a proiectelor, conform priorităţilor descrise în strategie. Apelul se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL. Apelul de selecţie se lansează cu minim 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor în aşa fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea acestora.

Capitolul 7. Procedura de selecţie a proiectelor depuse spre finanţare la GAL Ceahlău

Art.15. Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, sub formă de Cerere de Finanţare; se vor utiliza formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri din PNDR, puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul www.apdrp.ro. Având în vedere faptul că pentru proiectele  atipice nu există formular cadru de Cerere de Finanţare, se vor utiliza ca model Cererile de Finanţare specifice măsurilor celor 3 axe din PNDR, adaptându-se în funcţie de obiectivele proiectelor atipice ce vor fi finanţate prin măsura 41.

Art.16. GAL verifică conformitatea proiectului şi respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură din PNDR în scopul căreia se încadrează proiectul depus.

Art.17. Comitetul de Selecţie GAL va întocmi şi completa Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie GE 3.2L care trebuie să cuprindă atât toate criteriile de selecţie stabilite la nivelul GAL, cât şi cele preluate din ghidul măsurii în care se încadrează proiectul şi punctajul pentru fiecare criteriu în parte.
Verificarea compatibilităţii proiectului cu Planul de Dezvoltare Locală a GAL şi cu Planul Financiar se face prin bifarea criteriilor specifice din Anexa nr 1 la prezentul regulament- „Procedura de selecţie”.
Fişa de verificare a criteriilor de selecţie trebuie să fie semnată de 2 angajaţi ai GAL implicaţi în procesul de evaluare.

Art.18. Selecţia proiectelor se face aplicând de –dublu cvorum  - respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul selecţiei să fie prezenţicel puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civila iar reprezentanţii organizaţiilor din mediul urban să nu depăşească 25%din numarul membrilor.Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant  al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean.Lucrările şi deciziile Comitetului de Selecţie se consemnează într-o minută întocmită de secretarul Comitetului şi semnată de preşedinte, membri şi secretar şi comunicată GAL.

Art.19. Raportul de Selecţie Intermediar va cuprinde proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.

Art.20. Raportul de selecţie intermediar se postează pe site-ul GAL Ceahlău şi la sediul GAL. Acesta este semnat de toţi membrii Comitetului de Selecţie, de către reprezentantul CDRJ, de către preşedintele GAL şi va avea ştampila GAL.

Art.21. La aceeaşi dată cu publicarea Raportului de Selecţie Intermediar, pe site-ul GAL şi la sediul acestuia, va fi disponibil un anunţ privind finalizarea evaluării proiectelor, termenul de depunere a contestaţiilor şi modalitatea în care pot fi depuse contestaţii.

Art.22. În baza Raportului de selecţie intermediar publicat, GAL notifică în scris potenţialii beneficiari cu privire la rezultatul evaluării proiectului.

Art.23. Notificarea va include informaţii cu privire la statutul proiectului în urma evaluării şi modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. În cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea va menţiona punctajul obţin criteriu de selecţie,motivele pentru care nu au fost punctate anumite criterii de selecţie, stabilirea criteriilor de departajare precum şi precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul.

Capitolul 8. Procedura de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării proiectelor

Art.24. Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de Selecţie Intermediar pe site-ul GAL Ceahlău. Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei sesiuni de depunere au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul evaluării proiectelor, pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul evaluării.

 Art.25. Contestaţiile, semnate de beneficiari, vor fi depuse, personal sau trimise prin poştă sau fax, la secretariatul GAL Ceahlău.

Art.26. Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de selecţie, stabilirea valorii/cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus, componenta financiară dominantă.

 Art.27. Analizarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de contestaţii a GAL Ceahlău  conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării şi scorării proiectului în cauză.

Art.28. În acest scop, pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind analiza contestaţiei şi soluţia propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de selecţie intermediar (adică se constată că solicitantul a contestat argumentat anumite elemente ale evaluării), se vor întocmi noi fişe E3.1(R) sau E3.2 (R).

Art.29. Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse este de maxim 30 de zile de la depunerea contestaţiei şi include şi notificarea solicitantului.
 
Art.30. După întocmirea raportului de analiză a contestaţiei, se va alcătui un dosar pentru fiecare contestaţie, care va cuprinde:

a) contestaţia depusă;
b) raportul de analiză a contestaţiei;
c) notificarea transmisă aplicantului;
d) fişele de verificare E3.1 şi/sau, după caz, E3.2 iniţiale;
e) fişele de verificare refăcute E3.1R şi/sau după caz E3.2 R, în condiţiile art.28;
f) documentele justificative elocvente, menţionate în raportul de analiză a contestaţiei, pentru
soluţia propusă de expertul evaluator.

Art.31. Preşedintele Comisiei de Contestaţii, la propunerea Secretariatului Comisiei convoacă membrii Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea situaţiei privind contestaţiile, pentru analiza rapoartelor de instrumentare a contestaţiei şi validarea rezultatelor contestaţiilor.
 
 Art.32. Înaintea demarării lucrărilor, preşedintele, membrii şi secretarul Comisiei de Contestaţii vor semna declaraţiile de confidenţialitate, imparţialitate şi evitarea conflictului de interese, în formatul prevăzut de anexa nr 2 a prezentului Regulament.
 
Art.33. În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea situaţiei privind contestaţiile depuse, secretariatul Comisiei de Contestaţii verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la art 30. pentru fiecare contestaţie în parte, precum şi dacă contestaţia a fost depusă în termenul procedural prevăzut la art. 24.

 Art.34. Termenul de retransmitere a documentelor returnate de Preşedintele Comisiei de Contestaţii este de maxim 2 zile lucrătoare de la data solicitării.

 Art.35. Pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia de Contestaţii va desfăşura următoarele activităţi:

-analizarea contestaţiei, a raportului de analiză a contestaţiei, precum şi verificarea concordanţei lor cu documentele justificative de la dosarul proiectului;
-analiza fundamentării soluţiei propuse de expertul care a instrumentat contestaţia.

 Art.36. În situaţia în care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de specialitate care excede sfera de competenţă a membrilor, Comisia de Contestaţii poate solicita în scris opinia unui expert, ce va avea un rol consultativ. Opiniile de specialitate ale membrilor sau ale expertului consultat sunt consemnate într-un proces verbal şi asumate sub semnătură de către aceştia, constituind o anexă la minută.

   Art.37. În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, Comisia de Contestaţii poate solicita GAL, copii ale unor documente justificative suplimentare din dosarul cererii de finanţare sau după caz consultarea întregului dosar aferent cererii de finanţare.

Art.38. În situaţia în care constatările Comisiei de Contestaţii diferă de cele cuprinse în raportul de instrumentare a contestaţiei, soluţia finală este cea dată de Comisia de Contestaţii şi consemnată pentru fiecare contestaţie în parte, într-o notă justificativă care va fi ataşată la dosarul cererii de finanţare în cauză.

 Art.39. Lucrările şi deciziile Comisiei de Contestaţii se consemnează într-o minută întocmită de secretarul Comisei şi semnată de preşedinte, membri şi secretar şi comunicată GAL.
 
Art.40.
Comisia de Contestaţii întocmeşte un raport de contestaţii, pentru fiecare măsura în parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor.
 
Art.41. În urma instrumentării contestaţiilor, Comisia de Contestaţii poate adopta următoarele soluţii:daca statutul iniţial al proiectului este neeligibil proiectul este declarat respins daca este eligibil proiectul este declarat admis.

Art.42.
Dacă aplicantul contestă mai multe elemente legate de rezultatul evaluării proiectului sau contestaţia nu este depusă în termen, Comisia de Contestaţii se pronunţă după cum urmează: toate elementele contestate sunt admise contestaţia este admisă , toate elementele contestate sunt respinse  contestaţia este respinsă.

Art.43. Termenul de soluţionare a contestaţiilor de către Comisia de Contestaţii este de 5 de zile lucrătoare de la data înregistrării acestora la secretariatul GAL.

 Art.44. Raportul întocmit de Comisia de Contestaţii, conform formularului cuprins în Anexa nr.3 la prezentul Regulament, cuprinzând rezultatul contestaţiilor este semnat de membri şi secretar şi aprobat de Preşedintele Comisiei de Contestaţii şi este comunicat managerului GAL pentru a fi postat pe site-ul GAL. O copie a Raportului de contestaţii se va comunica şi Comitetului de Selecţie.

 Art.45. Raportul de contestaţii se postează pe site-ul GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui şi transmiterii acestuia.

Art.46. În vederea completării dosarelor administrative ale proiectelor care au făcut obiectul contestaţiei,secretariatul Comisiei de Contestaţii comunică managerului de proiect, în format electronic şi pe suport hârtie, următoarele documente:

a) copie a raportului de contestaţii;
b) copie a minutei semnate de Comisia de Contestaţii;
c) documentele întocmite de Comisia de Contestaţii conform art.30.

Art.47. Aparatul tehnic al GAL Ceahlau răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor raportului de contestaţii şi de notificarea solicitanţilor în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

Art.48. În situaţia în care în urma finalizării contestaţiilor, respectiv după publicarea raportului de contestaţii pe site-ul GAL, se constată de către Comisia de contestaţii, în baza unor sesizări venite din partea GAL sau a contestatarilor, existenţa unor erori materiale în raportul de contestaţii, referitoare numai la contestaţia depusă se vor opera de urgenţă în raportul de contestaţii de către secretariatul Comisiei de Contestaţii, în baza unei erate elaborată de către GAL şi aprobată de preşedintele Comisiei de contestaţii. Raportul de contestaţii rectificat şi erata vor fi publicate pe site-ul GAL.

Capitolul 9. Selecţia proiectelor

Art.49. În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul GAL a Raportului de contestaţii, Secretariatul Comitetului de Selecţie întocmeşte proiectul Raportului de Selecţie în baza Raportului de selecţie intermediar revizuit/corectat cu rezultatele din Raportul de contestaţii, şi îl înaintează Comitetului de selecţie.

Art.50. În Raportul de Selecţie final vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. În Raportul de Selecţie vor fi evidenţiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluţionării contestaţiilor.

Art.51. Comitetul de Selecţie se reuneşte în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea de către Secretariatul Comitetului de Selecţie a proiectului Raportului de selecţie în vederea verificării şi validării lui.

Art.52. Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată în euro, a proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest lucru, supuse selecţiei, este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul sesiunii de depunere.

Art.53. Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de punctaj sau când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează sub valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selecţie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim aferent acestor măsuri.

Art.54. Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de punctaj sau când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru, se situează peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează listele proiectelor eligibile / proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru şi procedează astfel:

Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în limita valorii totale a apelului de selecţie.

Art.55. După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, secretarul Comitetului de Selecţie întocmeşte minuta întâlnirii, care este semnată de preşedinte, membri şi secretar.

Capitolul 10. Rapoartele de Selecţie

Art.56. Ulterior verificării respectării prevederilor cap 9 în ierarhizarea proiectelor, Rapoartele de selecţie întocmite de secretarul Comitetului de selecţie sunt semnate de preşedinte şi membri şi înaintate preşedintelui GAL, dacă acesta nu este desemnat în calitate de preşedinte al Comitetului de Selecţie, spre aprobare, care va trebui să îl aprobe în termen de 2 zile lucrătoare.

Art.57. Cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării raportului de selecţie, GAL postează pe site-ul său Raportul de selecţie.

Art.58. În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de selecţie, GAL va notifica solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie, cu excepţia solicitanţilor care au fost deja notificaţi ca urmare a aprobării raportului de selecţie intermediar.

Capitolul 11. Prevederi tranzitorii / Dispoziţii finale

Prezentul regulament se aplică pentru proiectele depuse începând cu sesiunile  organizate în anul 2012.

Anexa 1. „Procedura de selecţie”

PROCEDURA PENTRU SELECTAREA PROIECTULUI

Toate proiectele supuse sistemului de selectie :

- vor fi adecvate strategiei LEADER a PDL GAL Ceahlau ( Planul de Dezvoltare Locala)
- si sunt eligibile pentru fonduri europene LEADER.

 

Instructiuni tehnice

 

Pentru Comisia de Selectie

1 – Proiectul are in vedere:

Intreaga zona
- parte din zona

-oras
-comuna

2 – Proiectul se refera

- La o activitate noua
- La o activitate deja existenta
- La o activitate repetabila in vederea îmbunatăţirii
- La consolidarea unei activitati existente.

3 – Potentialul beneficiar are deja experienta in acest tip de activitate

-  da sau nu

4 – Proiectul este intens promovat si popularizat

- da sau nu

5 – Se are in vedere extinderea proiectului

- da sau nu

6 – Care este impactul preconizat al proiectului

- Local
- Judetean
- National
- International

7 – Care este grupul-tinta al proiectului

- Tineret
- Copii scolari
- Populatie activa
- Populatie non-activa
- Asociatii
- Intreprinderi
- Municipalitati si sate
- Locuitori ai zonei
- Turisti
- Altii (de mentionat)

8 – Sunt necesare fonduri

- Pentru proiect in integralitate
- Pentru o parte a proiectului

9 – Graficul de implementare

Data lansarii proiectului :
Data finalizarii proiectului :

Criteriul atractivitatii :
Locuitorii (initiatorii publici si privati ) ai Microregiunii Ceahlău  au nevoie de acest proiect ?

1 - Acest proiect este inovator / original

         Suportul LEADER permite experimentarea acestui proiect sau consolidarea
proiectului /

• Este prima oara cand un astfel de proiect este implementat in zona Microregiunii Ceahlău
• In acest an proiectul va incerca sa experimenteze un nou mod de abordare ( public nou, activitati noi ) in cadrul unei activitati existente . Proiectul intentioneaza sa profesionalizeze un mod de abordare .
• Proiectul este realizat cu parteneri cu care nu am lucrat pana acum .
• Activitatea a fost deja stabilita . Proiectul are scopul de a consolida aceasta activitate .

2 - Exista unele aspecte ale proiectului care pot fi transferate catre alte proiecte       
 sau alte zone ?

Putem construi aceasta actiune pentru a dezvolta ceva similar in cadrul zonei Microregiunii Ceahlău sau in alta parte ( cu acelasi partener, utilizand acelasi mod de abordare).

3 - Proiectul creeaza valoare adaugata ?
        (abilitatea de a scolariza oameni, de a crea retele si interactiuni cu alte proiecte...)

•   Crearea de locuri de munca
•   Exista beneficii economice ( implicate in turism )
• Se largeste gama activitatilor propuse in zona Microregiunii Ceahlău propunand ceva complementar la ceea ce exista
•   Poate sa furnizeze expertiza suplimentara oamenilor din zona Microregiunii Ceahlău

4 – Proiectul permite un parteneriat larg al populatiei din zona Microregiunii Ceahlau ?
           ( actori, spectatori , cumparatori )

•    In acest proiect , locuitorii din zona Microregiunii Ceahlău sunt implicati ( actori )
•    In acest proiect, locuitorii din zona Microregiunii Ceahlăusunt implicati (spectatori)(platesc intrarea pentru a participa )
•    In acest proiect , locuitorii din zona Microregiunii Ceahlău sunt implicati (cumparatori ) sunt incurajati sa conssume ceva )

5 – Proiectul imbunatateste imaginea Microregiunii Ceahlău

→ pentru locuitori ?
→ la nivel extern ?

•    Proiectul va contribui la publicitatea pozitiva a zonei Microregiunii Ceahlău
•    Prin intermediul audientei sau al calitatii serviciilor propuse , va aduce o imagine pozitiva
zonei
•    Va ajuta oamenii sa aiba un sentiment mai bun pentru zona lor .
                   - da, exista in zona Microregiunii Ceahlău
                   - da, datorita acestei actiuni ne simtim mai mandri de zona noastra
Criterii tehnice :
Exista mijloacele tehnice, umane si financiare stranse laolalta pentru acest proiect ?

6- Fondurile alocate acestui proiect sunt realiste si relevante

•    Proiectul se incadreaza in media bugetului alocat de aplicant t
•    Aplicantul a inteles angajamentul sau financiar in n+1, n+2, n+3,…
•    Fondurile propuse pentru acest proiect vor fi obtinute pentru ca detinatorul s-a
               preocupat sa contacteze parteneri financiari asupra fezabilitatii finantarii necesare
•    Co-finantarea aplicantului este sufiecienta
•    LEADER este un program realist

7 - Proiectul este parte a unei retele existente
   Exista o legatura intre activitatile existente in zona Microregiunii Ceahlău .

•    Proiectul se ocupa de intelegerea a ceea ce exista in zona Microregiunii Ceahlău si cum se poate adapta competitiei si complementaritatii

8 - Se au in vedere prospectiuni pe termen mediu si lung
Garantia propusa pentru proiect in termen de sustenabilitate pentru anii n+1, n+2 si dupa
LEADER.
9  – Conducatorul proiectului are capacitatile necesare pentru a realiza acest proiect
  ( A mai condus asemenea actiuni sau a colaborat cu persoane competente asupra                  problemelor )

• Capacitati minime necesare:

Aspecte tehnice:
Management :
Relationare :
Organizare :

10  –Proiectul se adapteaza cu obiectivul UE referitor la dezvoltarea sustenabila
                 → reliefeaza cautarea unui echilibru intre aspectele economice, culturale si ecologice
                 → promoveaza egalitatea de sanse intre barbati si femei sau cel putin nu are un efect
                      negativ asupra acestui aspect

DECIZIA  COMISIEI  DE  SELECŢIE

Admis : Proiectul este admis in aceasta forma .
Decizie amanata : proiectul nu este selectat din urmatoarele motive

•    Proiectul nu este adecvat strategiei LEADER
•    Cheltuielile nu sunt adaptate prioritatilor LEADER + GAL
•    Implementarea acestui proiect nu este adecvata cu timpul respectiv
•    Alte motive
Respins : Proiectul propus nu poate fi selectat in aceasta forma. Va trebui sa fie reformulat  pentru a fi propus din nou comisiei de selectie.


Anexa 2- Declaraţie de imparţialitate, evitare a conflictului de interese si confidenţialitate    

                Subsemnatul/a ............................................................., domiciliat/ă în ………………, localitatea ..........................., str……………..................... nr. ......., bl. ......, ap......., et...…., sc………., sectorul/judeţul ..........................., codul postal ..................., posesor al actului de identitate ........ seria ........ nr. ..................., codul numeric personal ...................................., având funcţia de.................., în cadrul GAL Ceahlău , implicat în procesul de evaluare a proiectelor la nivelul GAL, ca si evaluator/membru Comitet Selecţie/Comisie Contestaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţii de finanţare nerambursabilă;
b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere a unuia dintre solicitanţii de finanţare nerambursabilă;
c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere a unuia dintre solicitanţii de finanţare nerambursabilă;
d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de selecţie a proiectelor.
  Confirm că, în situaţia în care as descoperi, în cursul acţiunii de selecţie si evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru si mă voi retrage din procesul de evaluare/comisie.
  Am luat la cunostinţă prevederile privind conflictul de interes asa cum este acesta prevăzut la art. 10 si 11 din OG 66/2011, Secţiunea II – Reguli în materia conflictului de interes.
  Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului proiectelor, precum si asupra altor informaţii prezentate de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum si asupra lucrărilor comisiei de selecţie.
                Îmi asum faptul că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu realitatea, ca persoană semnatară sunt pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind
falsul în declaraţii.


       Data                                                                                                                    Semnătura

 

Anexa 3 – Formular GE7.5 L – Raportare contestații LEADER