PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Masura 3

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a GAL Ceahlău este tocmai creşterea calităţii vieţii populaţiei din localităţile componente ale microregiunii. Măsura de faţă îşi propune să contribuie în mod direct la atingerea acestui obiectiv prin îmbunătăţirea elementelor de atractivitate generală a comunităţilor locale care sunt interdependente de serviciile oferite populaţiei. În acest fel, se doreşte completarea unui cadru mai larg privitor la îmbunătăţirea condiţiilor de trai din microregiune, datorată în special creşterii economiei locale.
 
Această măsură îşi propune să contribuie la creşterea atractivităţii comunităţilor locale, prin îmbunătăţirea climatului social. Pentru aceasta, se doreşte amenajarea corespunzătoare sau înfiinţarea spaţiilor publice de recreere (ex: parcuri, spaţii de joacă, piste de biciclete etc.), amenajarea sau înfiinţarea spaţiilor publice importante pentru activitatea cotidiană a comunităţii (ex: pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc.) şi a infrastructurii legate de activităţile artistice, sportive şi socio-culturale (ex: terenuri de sport, centre pentru promovarea elementelor culturale locale, biblioteci, cămine culturale etc.).
 

Beneficiari :

Măsura 322 din PNDR

-           Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;

-           Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata;

-           Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);

-           ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;

-           Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de

-           patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

 

 

Evaluarea numărului: 15 proiecte (numar estimativ de proiecte)

 

Investiţii eligibile :

-          Înfiinţarea şi amenajarea spaţiilor publice de recreere;

-          Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru desfăşurarea activităţilor socio-culturale.

 

Acţiuni materiale (Tip de acţiuni eligibile):

-           Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea spaţiilor publice de recreere;

-           Mobilier specific spaţiilor publice de recreere;

-           Construcţia, amenajarea, dotarea spaţiilor publice pentru târguri;

-           Construcţia, reabilitarea, modernizarea infrastructurii pentru practicarea sporturilor de masă;

-           Construcţia, reabilitarea, modernizarea, dotarea aşezămintelor culturale;

 

 

Acţiuni imateriale (Tip de acţiuni eligibile):

-           Salarii;

-           Studii de fezabilitate/ Memorii justificative;

-           Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor

 

 

Coerenţa cu PNDR

Axa 3 - Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale 

Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

 

Click pentru a accesa Ghidul Solicitantului pentru măsura 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"

Pentru a vizualiza documentele necesare accesati "Investitii PNDR"  "Masura 322"