PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Masura 6

Microregiunea Ceahlău, asemenea numeroaselor comunităţi rurale din zonele bogate în păduri se bazează semnificativ pe procesarea produselor forestiere lemnoase si nelemnoase. Sectorul de recoltare şi procesare a produselor pădurii nu este însă suficient de dezvoltat, în condiţiile în care întreprinderile implicate sunt adesea de foarte mică dimensiune şi au dotări limitate, necesitând investiţii pentru atingerea standardelor comunitare, privind calitatea produselor, protecţia mediului şi asigurarea protecţiei muncii. Astfel, unităţile existente de procesare a produselor forestiere se confruntă cu probleme cauzate de vechimea şi uzura instalaţiilor şi maşinilor de recoltare, transport si procesare, valoarea adăugată scăzută a produselor precum si de volumul scăzut al vânzărilor, având implicaţii directe asupra productivităţii muncii. 
 
Pe de altă parte microregiunea Ceahlău deţine potenţial de dezvoltare a produselor agro-alimentare, atât datorită fondului funciar, cât şi efectivelor de animale deţinute. 
 
Această măsură doreşte creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agroalimentare şi forestiere prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din aceste sectoare.  Pentru aceasta se va apela la introducerea şi dezvoltarea de tehnologii pentru obţinerea de produse agricole şi forestiere competitive, se va moderniza infrastructura unităţilor procesatoare şi se va îmbunătăţi managementul calităţii din unităţile locale. Practic, se doreşte îmbunătăţirea întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere.
 
Beneficiari :

MĂSURA 312 din PNDR

-           Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr.361/ 2003 şi în legislaţia naţională în vigoare2 (având mai puţin de 10 angajaţişi care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei)

-           Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja căpână la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică

 
Acţiuni eligibile :
- Procesarea pe plan local a produselor agricole (echipamente, mijloace de transport, colectare);
- Modernizarea infrastructurii unităţilor procesatoare;
- Îmbunătăţirea managementului calităţii în cadrul unităţilor locale de procesare;
- Modernizarea unităţilor de procesare a produselor forestiere;
- Retehnologizarea unităţilor de procesare a produselor forestiere.
 
 

Acţiuni materiale (Tip de acţiuni eligibile):
- Construire, modernizare, extindere clădirilor folosite pentru procesul de producţie;
- Construire/modernizare spaţii pentru depozitarea produselor;
- Dotare cu maşini/echipamente/utilaje/aparate.
 
 

Acţiuni imateriale (Tip de acţiuni eligibile):
- Cumpărare de tehnologii, software, patente, licenţe;
- Salarii;
- Studii de fezabilitate/ Memorii justificative;
- Proiectele tehnice;
- Taxe pentru ingineri, arhitecţi şi consultanţi;
- Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor.
 
 
Coerenţa cu PNDR
Axa 3 – Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale
- Măsura 312Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
 
Numar proiecte: 1 (numar estimativ de proiecte)
 
Pentru a vizualiaza documentele acestei masuri accesati sectiunea "Investitii PNDR""Masura 312"