PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Adunarea Generala

Adunarea Generală este organul deliberativ de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor GAL Ceahlău. Aceasta se întrunește anual  în sesiune ordinară și ori de câte ori este necesar în sesiune extraordinară.

Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director, asupra cenzorului, asupra Comitetului de selecție a proiectelor și asupra Aparatului tehnic.
 
Printre atribuțiile Adunarii Generale se numără:
•aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; 
•aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei şi bilanţul contabil; 
•alege şi revocă membrii Consiliului Director, cenzorul sau după caz a membrilor comisiei de cenzori; 
•decide primirea de noi membri şi excluderea unor membri; 
•aprobă propunerile de modificari ale actului constitutiv şi ale statutului; 
•hotărăşte înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru; 
•aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei precum şi stabilirea bunurilor rămase după lichidare; 
•stabileşte cuantumul taxei de înscriere, precum şi a cotizaţiei anuale datorată de către membrii asociaţiei pe baza propunerilor Consiliului Director; 
•orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut.
 
În continuare sunt prezentati membrii Adunarii Generale a Grupului de Acțiune Locală Ceahlău.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În atenția membrilor Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” - Înștiințare excludere membri - document publicat în data de 30 octombrie 2023