PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Antreprenoriat social, proiect inovativ reușit (ASPIR)

În data de 5.11.2018, Asociația GAL Ceahlău selectează parteneri în vederea depunerii proiectului Antreprenoriat social, proiect inovativ reușit (ASPIR) în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa Prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei.Obiectivul tematic 9Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Prioritatea de investiții 9vPromovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Asociația GAL Ceahlău demarează procedura de selecție pentru încheierea unui Acord de parteneriat cu entități publice sau de drept privat. 

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiții Generale și Condiții Specifice.

Solicitanți/parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt administratori ai schemei pentru entități ale economiei sociale „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, respectiv:

1.      entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale sau locale;

2.      alte entități relevante – furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri.

Partenerii vor putea fi autorități publice, ONG-uri, companii private, agenții, instituții de învățământ, cu competențe și experiență în domeniile descrise mai sus pentru fiecare partener în parte. 

Anunt de selectie parteneri.pdf

Anexa 1.docx

Anexa 2.docx

Anexa 3.docx

Anexa 4.doc

Anexa 5.docx

Ofertele se pot depune până în data de 16.11.2018