PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Consiliul Director

Consiliul Director este organul de conducere care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director reprezintă structura restrânsă de decizie a asociaţiei, format dintr-un număr de 7 membri: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membrii aleşi, în care ponderea membrilor care provin din sectorul privat este de peste 50%. 

Consiliul Director este alcatuit din:  
1. Cernat Ioan – președinte; 
2. Anastasiei Ion- vicepreședinte; 
3. Linu Liliana- secretar; 
4. Bezim Alexandru- membru; 
5. Nita Doina- membru; 
6. Constantin Adina Cristina- membru; 
7. Tănasă Petrică- membru.
 
Membrii Consiliului Director sunt aleși din rândul reprezentanților membrilor în cadrul Adunării Generale și sunt numiți de Adunarea Generală pe durata de implementare a strategiei de dezvoltare locală ( 2016 – 2023 ).Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este nevoie. 
 
Consiliul Director are următoarele atribuţii:
• programează gestionarea administrativă, economică şi financiară a asociaţiei, în conformitate cu obiectivele asociaţiei; 
• prezinta Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proectele asociaţiei; 
• aprobă încheierea de acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei de către preşedintele G.A.L.; 
• aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei, regulamentul de organizare şi funcţionare propriu; 
• alege şi revocă pe membrii Comitetului de selecţie şi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 
• analizează oportunitatea lansării apelurilor de selecţie pentru proiecte; aproba deciziile Comitetului de selecţie al proiectelor inaintea publicării acestora; 
• aprobă propunerile aparatului administrativ reprezentat prin managerul de proiect referitoare la proiectele care vor fi puse în aplicare de către G.A.L.; 
• aprobă investiţiile ce se vor realiza la sediul G.A.L. sau la punctele de lucru; 
• convoacă şi organizează desfăşurarea Adunării Generale; menţine contactul şi comunică cu alte organizaţii interne şi internaţionale; 
• aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului de selecţie precum şi a celui de soluţionare al contestaţiilor; 
• îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.