PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Program finantat de Uninunea Europeana si Guvernul Romaniei prin

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA

EUROPA INVESTESTE IN ZONELE RURALE

Uniunea Europeana

Acceseaza pagina FEADr

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) :

19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare"

Acord cadru nr. C19400103011612911128 / 28.11.2016

Beneficiar:

Asociatia : Grupul de actiune locala ceahlau

Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care,

finanțare publică prin PNDR:

cofinanțarea privată a beneficiarului:

Autoritatea Contractantă:

Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale

sigla Afir

din cadrul

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Demarare:

Finalizare:

Împreună creștem satul românesc.

Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU
Impreuna dezvoltam microregiunea CEAHLAU

Strategie de Dezvoltare Locala

Strategia de Dezvoltare Locală a Microregiunii Ceahlău este un  instrument de planificare pe termen mediu şi presupune o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente, în concordanţă cu obiectivele programului LEADER.  Aceasta implică principiile dezvoltării durabile a unui teritoriu omogen, din punct de vedere al teritoriului acoperit, şi nivel de dezvoltare economico-socială finalizând cerinţele actuale şi oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de dezvoltare. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Ceahlău este complementară cu alte programe de dezvoltare, atât la nivel local, cât şi judeţean (Neamţ), regional, sectorial şi naţional. Strategia vizează dezvoltarea economică şi socială a teritoriului, luând in considerare nevoile şi problemele şi rezolvarea acestora prin accesarea diverselor surse de finanţare existente. Complementaritatea cu programele existente este necesară pentru dezvoltarea teritoriului cu impact sporit in accesarea multi-fond. 

In acest context, in SDL sunt propuse o serie de acţiuni ce vor fi complementare cu acţiuni de dezvoltarea reţelei de tip NGN, de combatere a sărăciei prin incluziune socială a grupurilor dezavantajate sau minoritati, in special rroma, finanţate din alte programe.

Scopul SDL este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă implementând măsuri de reabilitare / modernizare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea tuturor formelor de turism, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea culturii şi sustinerea tradiţiilor populare şi sprijinirea mediului de afaceri. Toate aceste menţiuni vor avea ca rezultat transformarea microregiunii Ceahlău într-un pol microzonal de dezvoltare economico-socială. 

Motivația Strategiei este aceea de a furniza toate elementele necesare luării unor decizii locale corecte şi coerente, să reprezinte un ghid de regenerare şi dezvoltare a microregiunii Ceahlău în deplin acord cu voinţa cetăţenilor. 

Misiunea Strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare dobândite la nivel local, atrase fie folosind resursele proprii sau alte surse externe (finanţări nerambursabile), pentru a implementa măsurile şi proiectele propuse, astfel încât afirmaţiile anterioare să poată deveni realitate. 

Experienţa acumulată de Grupul de Acţiune Locală Ceahlău prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2007-2013 va aduce plus valoare noii dezvoltări a teritoriului GAL şi un plus de performanţă în activităţile întreprinse, valorificată şi prin prisma păstrării integrităţii echipei GAL. 

Pentru a asigura masa critică în vederea promovării zonei, dar și pentru a extinde şi îmbunătăţi experienţa echipei de implementare a GAL şi a actorilor locali, se are în vedere dezvoltarea de noi acţiuni de cooperare cu alte GAL-uri sau parteneriate care funcţionează dupa principiul LEADER. 

De aceea, pentru perioada 2014-2020 GAL Ceahlău  intenţionează să dezvolte noi acţiuni de cooperare prin intermediul sub-măsurii 19.3 „Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupului de Acţiune Locală”, ce vor răspunde priorităţilor şi vor contribui la îndeplinirea obiectivelor din prezenta strategie, obiective ce sunt descrise în capitolul 4 al Strategiei de Dezvoltare Locală GAL CEAHLAU 2014-2020. 

Pentru reuşita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare, consultare publică, planificare raţională, capacitate de organizare şi efort susţinut. 

Viziunea SDL. Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu, precum şi de activităţile care vor fi întreprinse de toţi actorii implicaţi în dezvoltarea comunităţii (autorităţile locale, organizatiile, institutiile) prin parteneriatul creat. Acestea, printr-un efort conjugat şi orientat către susţinerea viziunii, pot contribui la atingerea ei. 

Astfel, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Ceahlău urmăreşte aceleaşi obiective generale şi specifice cu cele ale Politicii Agricole Comune U.E., ale LEADER şi PNDR şi presupune dezvoltarea Microregiunii Ceahlău într-o maniera specifică, adaptată nevoilor şi priorităţilor acesteia. Valoarea adaugată a abordării parteneriatului (conturat şi prin prezenţa Consiliului Judeţean Neamţ) deriva din acele iniţiative locale care combină soluţii ce răspund problematicii existente la nivelul comunităţilor locale, reflectate în acţiuni specifice acestor nevoi într-o abordare unitară. Prin Strategia de Dezvoltare Locala se urmarește atingerea acestor obiective.  

  Întregul document al Strategiei de Dezvoltare Locala în cadrul Grupului de Acțiune Locală Ceahlău poate fi consultat aici:   SDL.Versiunea 01.pdf Anexa 1 Acordul de parteneriat.pdf  Anexa 2 Fisa de prezentare a teritoriului.pdf   Anexa 3 Componenta parteneriatului.pdf  Anexa 5 Harta administrativa si geografica a teritoriului.pdf    Anexa 8 Fise de post.pdf

 Modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală Versiunea 02 poate fi consultată aici: SDL.Versiunea 02.pdf,  Nota Modificare.complexa.SDL.nr 233314.din.11.09.2017.pdf  Anexa 1 privind Modificarea SDL poate fi vizualizată aici: Anexa 1 Modificare SDL.pdf

   Modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală Versiunea 03 poate fi consultată aici:SDL Varianta 03.pdf  , Nota de aprobare AMPNDR nr. 316254 din 07.05.2018.pdf Anexa 1 privind Modificarea SDL poate fi vizualizată aici: Anexa 1 Modificare SDL.pdf

 Modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală Versiunea 04 poate fi consultata aici: SDL versiunea 04 din 15.10.2018.pdf, Nota modificare nr.1 simpla SDL nr.216616 din 11.10.2018.pdf, Anexa 1 modificare SDL.pdf , Anexa 4 Planul de finantare.pdf

 Modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală Versiunea 05 poate fi consultata aici: SDL versiunea 05 din 26.11.2018.pdf , Nota modificare SDL nr. 2 complexa,  nr. 216686 din 26.11.2018.pdf , Anexa 1 modificare SDL.pdf ,Anexa 4 Planul de finantare .pdf

 Modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală Versiunea 06 poate fi consultata aici: 

SDL Versiunea 06 din 30_09_2019.pdf , Nota aprobare nr 01 complexa 257613 din 30.09.2019.pdf

Anexa 01 Modificare SDL 2019.pdf    , Aneaxa 04 plan de finantare propus.pdf , Nota de aprobare a modificarii SDL nr. 258046 din 11.12.2019

 Modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală Versiunea 07 poate fi consultata aici: 

SDL Varianta 07 Complexa 04.11.2021.pdf  Nota aprobare SDL complexa nr. 221743 04.11.2021.pdf ANEXA 1 Modificare SDL 2021 track changes.pdf   ANEXA 4 PLAN DE FINANTARE 2021.pdf   Documente publicate in data de 04.11.2021

  Modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală Versiunea 08 poate fi consultata aici: 

SDL V8 Modificare 1  2022 Tranzitie.pdf  Nota aprobare DGDR 201453 din 18.07.2022 GAL Ceahlau.pdf   ANEXA 1 Modificare SDL 2022 Track changes.pdf  ANEXA 4 PLAN DE FINANTARE .xls Documente publicate in data de 25.07.2022

  Modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală Versiunea 09 poate fi consultata aici: 

  Nota aprobare DGDR 203757 din 18.05.2023 GAL Ceahlau.pdf   ANEXA 1 Modificare SDL 2023.pdf  ANEXA 4 PLAN DE FINANTARE.pdf SDL V9 Modificare 1  2023 Tranzitie.pdf  Documente publicate in data de 23.05.2023

   Modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală Versiunea 10 (documente publicate în data de 3 noiembrie 2023):

Nota de aprobare DGDR AM PNDR nr. 204054/02.11.2023                                                                  Anexa nr. 1 Modificare SDL - SIMPLA nr. 1/2023                                                                                 Strategia de Dezvoltare Locala GAL Ceahlău -  Versiunea 10 ; Plan de finanțare SDL GAL Ceahlau

  Modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală Versiunea 11 (documente publicate în data de 15 APRILIE 2024):

Nota de aprobare DGDR AM PNDR nr. 151580/12.04.2024                                                                  Anexa nr. 1 Modificare SDL - simpla nr. 1/2024                                                                                 Strategia de Dezvoltare Locala GAL Ceahlău -  Versiunea 11 ; Plan de finanțare SDL GAL Ceahlau